Pieniński Park Narodowy

Podstawową formą prawnej ochrony unikalnej przyrody i krajobrazu jest Pieniński Park Narodowy. Obejmuje on powierzchnię 2329 ha i pokrywa się z prawie całym obszarem Pienin właściwych. Ponad 30% powierzchni parku zajmują rezerwaty ścisłe, w których przyroda pozostawiona jest w pierwotnej postaci, a człowiek pojawia się tylko w wyjątkowych przypadkach. Największe rezerwaty obejmują Macelową Górę, niemal cały masyw Trzech Koron, dolinę Pienińskiego Potoku i zbocza grzbietu Pieninki oraz wzniesienie Bystrzyka na wschodnim brzegu Dunajca w Małych Pieninach.

Ruch turystyczny na terenie PPN podlega określonym zasadom i ograniczeniom, mającym przede wszystkim na celu ochronę przyrody. Najważniejsze z nich to:

noclegi Ustroń

ruch turystyczny może odbywać się tylko po znakowanych szlakach;
wycieczki zbiorowe mogą zwiedzać park tylko pod opieką uprawnionego przewodnika beskidzkiego lub tatrzańskiego, posiadającego również ważną licencję wydaną przez PPN;
nie wolno zakłócać ciszy, zbierać kwiatów, jagód, grzybów, zabijać i płoszyć zwierzyny;
nie wolno wzniecać ognia oraz biwakować poza terenem wyznaczonym przez Dyrekcję PPN.